محصول جدید : تسمه کش دوموتوره

محصول جدید : تسمه کش دوموتوره

عمده مشکل دستگاه های تسمه کش مربوط به مگنت چرخ دنده و قطعات می باشد که در تسمه کش جدید تمامی چرخ دنده ها حذف شده (حدود 13 چرخ دنده) و قطعات جانبی حذف و در آن از دو مونور DC و میل لنگ استفاده شده است.
تسمه کش دو موتوره تایوانی برقی دارای قابلیت تنظیم کشش و تغذیه اتوماتیک تسمه می باشد.
دستگاه مجهز به سیستم کاهش مصرف برق است که در هنگام عدم استفاده از دستگاه بصورت اتوماتیک در حالت standby قرار می گیرد.
تسمه کش دو موتوره تایوانی برقی استفاده بهینه از تسمه و تنظیم کشش تسمه در طول عملیات تسمه کشی مناسب با محصول را انجام میدهد.