جدیدترین تسمه کش  نیوپک

جدیدترین تسمه کش نیوپک

دستگاه تسمه کش نیمه اتوماتیک جدید شرکت نیوپک

قابلیت تنظیم کشش و تغذیه اتوماتیک تسمه

مجهز به سیستم کاهش مصرف برق که در هنگام عدم استفاده از دستگاه بصورت اتوماتیک در حالت standby قرار می گیرد.استفاده بهینه از تسمه و تنظیم کشش تسمه در طول عملیات تسمه کشی مناسب با محصول را انجام میدهد.